In het archief van de website www.demijnen.nl zijn sinds geruime tijd alle bedrijfsbladen van de voormalige Staatsmijnen in te zien.
Op deze pagina zijn, met toestemming van DeMijnen.nl/DSM de foto's met bijgaande teksten van de op de diverse mijnen omgekomen mijnwerkers weergegeven.

tek. Jef Caenen (met toestemming van zijn weduwe)

In het jaar 1947, op de Limburgse mijnen omgekomen kompels


In een pijler van de 455 m-verdieping op Stm. Maurits werd op 7 februari jl. de houwer G. Houben bij het omhoog transporteren van een blaaspijp getroffen door een stuk hout dat door de schrapergoot omhoog kwam en buiten de goot uitstak. Hij liep hierbij ernstige inwendige kneuzingen op, tengevolge waarvan hij op 13 februari in het ziekenhuis te Sittard is overleden.
Houben was 35 jaar oud en had bij de Staatsmijnen 16 dienstjaren. Hij was gehuwd en vader van vier kinderen. Hij woonde te Stein, Mauritsweg 120.
Met Houben verliest de Maurits een uitstekende vakman. Bij collega's en bedrijfsleiding was hij zeer gezien.
Hij ruste in vrede.


Op 17 februari is de 37 jarige sleeper H.J. Franssen op de 320 m verdieping van de mijn Oranje-Nassau II te Schaesberg bij zijn werkzaamheden gestruikeld en bekneld geraakt tusschen twee wagons, tengevolge waarvan hij vrijwel op slag is overleden.
Franssen was van Belgische nationaliteit. Hij was ongehuwd en woonde te Eperheide.
Hij ruste in vrede.
Op maandag 24 maart 1947 kwamen bij een brand in de afvoergalerij van afdeling G. op de 636 m verdieping van de Staatsmijn Hendrik 13 kompels om.


J.A. Jacobs
* 28-2-1893
Brunssum
houwer
gehuwd

J.H. Keulers
* 17-3-1895
Brunssum
opzichter
gehuwd

R. Kremers
* 4-8-1895
Heerlerheide
houwer
gehuwd

C. van Roosmalen
* 7-1-1899
Brunssum
houwer
gehuwd

J.H. Valkenberg
* 15-02-1903
Schinveld
houwer
gehuwd

J.A. Cremers
* 6-9-1903
Schinveld
houwer
gehuwd

W.H. Heugen
* 29-10-1905
Brunssum
houwer
gehuwd


zie ook
Rampen op de Hendrik
(klik)

J.J. Schmets
* 10-10-1908
Wittem
houwer
gehuwd

J.J. Keymes
* 18-11-1916
Schinveld
houwer
gehuwd

A.G.J. Theunissen
* 10-1-1924
Didam
sleeper
ongehuwd

A. Snijder
* 12-1-1925
Assen
sleeper
ongehuwd

N.J. Quaedvlieg
* 28-4-1925
Brunssum
hulphouwer
ongehuwd

J.H. Janssen
* 26-6-1928
Brunssum
postsleeper
ongehuwd

 

Op 23 april jl. geraakte de arbeider M. Dautzenberg op de bovengrondse werken der Oranje-Nassau mijn II te Schaesberg tengevolge van het ontsporen van een kipwagen zodanig bekneld, dat hij met ernstige inwendige kneuzingen naar het ziekenhuis te Heerlen moest worden overgebracht. Op zaterdag 26 april is hij aan de bekomen verwondingen overleden.
De begrafenisplechtigheid vond onder buitengewoon grote belangstelling plaats in de RK kerk te Simpelveld.
Hij ruste in vrede.


In het ondergrondse bedrijf van de Stm. Maurits is op vrijdag 13 juni even voor middernacht de meester-houwer P.Smeets, die toezicht hield bij reinigingswerkzaamheden op het beschuttingsvloertje in schacht 1A even boven de 391 m. verdieping door een omhooggaande kooi in schacht 1B getroffen. Hij liep daarbij zulke zware verwondingen aan het hoofd op dat hij onmiddellijk overleed.
Smets was 40 jaar oud en gehuwd. Hij was sinds 1939 in dienst bij de Staatsmijnen en woonde Leliestraat 21 in Ophoven-Sittard.
Hij ruste in vrede.


Op zaterdag 14 juni werd de 29 jarige hulpambachtsman P. Rose op het bovengrondse bedrijf van de Stm. Maurits door een mede-arbeider dood naast het spoor aangetroffen. Waarschijnlijk is getroffene met zijn hoofd tussen 2 mijnwagens bekneld geraakt waarbij hij zodanige verwondingen opliep, dat de dood onmiddellijk moet zijn ingetreden.
Rose was vanaf 1939 in dienst bij de Staatsmijnen. Hij was gehuwd en woonde te Geleen, Hyacintenlaan 14.
Hij ruste in vrede.


Op 24 juni kwam de electro-monteur L. Nederlands bij werkzaamheden in de electrische centrale van de Oranje-Nassau Mijn I, waarbij hij van een ladder gebruik maakte, in aanraking met de electrische stroom. Het gevolg was dat hij van de van de ladder naar beneden viel en een ernstige verwonding aan een der halswervels opliep. Op zondag 29 juni Nederlands aan de gevolgen van dit ongeval in het ziekenhuis te Heerlen overleden.
Onder zeer grote belangstelling heeft de begrafenis op woensdag 2 juli in de RK kerk te Sittard plaatsgehad. Het Harmonieorkest der Oranje-Nassau Mijnen bewees het slachtoffer mede de laatste eer.
Hij ruste in vrede.


Bij gevechtshandelingen op Java is op zaterdag 26 juli de Stoottroeper Hubertus Guillaume Jacobs uit Simpelveld gesneuveld.
Jacobs was geboren 8 februari 1922. In october 1937 trad hij in dienst op Staatsmijn Wilhelmina, waar hij op het moment van de bevrijding als hulphouwer werkzaam was.
Hij ruste in vrede.


Op zaterdag 19 juli is tijdens het rangeren op het terrein van de mijn Julia de rangerder Joh. Wilh. Holtackers door een noodlottig ongeval door een spoorwegwagon overreden, tengevolge waarvan hij enige uren later in het St. Jozef-ziekenhuis te Heerlen is overleden.
Holtackers was 26 jaar oud, ongehuwd en woonde in Eygelshoven, Dautzenbergstraat 15.
Vanaf 1935 was hij in dienst van de Laura en Vereniging.
Hij ruste in vrede.


Tijdens reparatiewerken in de briketfabriek van de mijn Laura werd de electrische hulplasser H.H. Maessen op 8 september 1947 door electrische stroom dodelijk getroffen, doordat hij met het gelaat in aanraking kwam met de lastang.
Maessen was 21 jaar oud, ongehuwd en woonachtig te Ubach over Worms, Groenstraat 139.
Hij ruste in vrede.

geen foto

Vrijdag 22 augustus 1947 geraakte de gedetineerde arbeider Jacobus de Vink in de ondergrondse werken der O.N. IV, tijdens het aankoppelen van wagens zodanig met het hoofd tussen de wagens bekneld, dat de dood vrijwel onmiddellijk intrad.
De Vink, die nog slechts kort in het mijnbedrijf werkzaam was, was 27 jaar en ongehuwd.
Het stoffelijk overschot werd dinsdag 26 augustus 1947 te Katwijk a/d Rijn ter aarde besteld.
Hij ruste in vrede.

geen foto

Op dinsdag 16 september is in een breukpijler van de 546 m verdieping van Staatsmijn Emma een tragisch ongeluk gebeurd, dat aan de 38-jarige houwer P.M. van den Elzen het leven heeft gekost.
Een mede-arbeider van v.d. Elzen, zekere v.d. Lenden, die op het stuk onder v.d. Elzen werkte, was met zijn voet onder uitgevallen kolen en stenen bekneld geraakt. Toen v.d. Elzen, nadat hij bij het bevrijden van v.d. Lenden behulpzaam was geweest, zich weer naar zijn eigen stuk begaf, sloegen opnieuw kolen en stenen uit en raakte hij zodanig tussen een dezer stenen en een ijzeren stijl van het gotenpand bekneld, dat hij verstikt werd.
P. van der Elzen was gehuwd en had vijf kinderen. Hij woonde Slakkenstraat 79 te Hoensbroek en was sinds 1927 bij de Staatsmijnen in dienst. Hij ruste in vrede.


Op woensdag 17 september begaf de bovengrondse arbeider J. M. Meijers van Staatsmijn Maurits zich, vergezeld van een mede-arbeider per fiets naar de mijn. Doordat de chauffeur van een hen achterop rijdende vrachtauto de macht over het stuur verloor, reed hij Meijers en zijn collega in, waarbij de eerste zo ernstig werd gewond, dat hij bij aankomst in het ziekenhuis te Sittard is overleden.
Het slachtoffer was 48 jaar oud, gehuwd en vader van twee kinderen. Hij woonde in Stein, Steskensstraat 43.
Meijers had enige maanden geleden zijn zilveren dienstjubileum bij de Staatsmijnen gevierd.
Hij ruste in vrede.


Op zaterdag 4 october is de houwer F. H. Fievez, doordat in een vulpijler van de 660 m verdieping van Staatsmijn Maurits de blaasleiding in de verbinding losging, door stenen zodanig getroffen, dat hij vrijwel onmiddellijk overleed.
Fievez, die 27 jaar oud was en ongehuwd, woonde in Heer, Damstraat 22.
Hij ruste in vrede.


Op de Laura werd vrijdag 3 october de gedetineerde arbeider Blok bij het ontkolen door een van geringe hoogte uit het dak vallende steen in de nek getroffen, tengevolge waarvan hij op maandag 6 october in het ziekenhuis te Heerlen is overleden.
Blok was gehuwd en had een kind.
Hij ruste in vrede.

geen foto

Maandag 20 october jl. op middagdienst is de 37-jarige houwer H.W. Mommers van Stm. Hendrik in een breukpijler van de 730 m. verdieping bij het scheppen van kolen in de schrapergoot door een uit het dak slaande steen aan het hoofd getroffen. Hij liep daarbij zodanige verwondingen op, dat hij in de nacht van maandag op dinsdag in het ziekenhuis te Heerlen is overleden.
Mommers was gehuwd en vader van drie kinderen. Hij was bij de Staatsmijnen in dienst sinds 1928 en woonde te Eys-Wittem, Aan de Kerk 16.
Hij ruste in vrede.


Op vrijdag 24 otober, is de 34 jaar oude postsleper P.P. Galoch in een breukpijler van de 546 m verdieping van Staatsmijn Emma, terwijl hij naast de koolwand een boterham zat te eten, door uit het dak vallende stenen getroffen, waardoor hij op slag werd gedood.
Galoch, die van Poolse nationaliteit was, streed mee in de Poolse brigade, die in 1944 ons land bevrijdde. Hij werkte eerst vanaf maart van dit jaar op Staatsmijn Emma. Hij was gehuwd maar zijn vrouw en kind vertoeven nog in Polen. Hij woonde in het gezellenhuis te Hoensbroek.
Dat hij ruste in vrede.


Op 30 october verloor de 21-jarige marinier Jan Crousen uit Heerlerheide-Nieuw Einde te Soerabaya tengevolge van een droevig ongeval het leven.
Jan Crousen was voor zijn vertrek naar Indonesië als maandloner werkzaam in het Centraal Magazijn van de O.N. I, waar hij vele vrienden had.
De H. Mis van Requiem, die te zijner nagedachtenis in de Christus-Koningkerk te Nieuw-Einde plaatsvond, trok grote belangstelling ook van de zijde van het personeel en de bedrijfsleiding. Zijn naam zal met ere worden vermeld onder het gedenkteken in de hal der O.N. I.
Hij ruste in vrede.


Bij het afdalen met de kooi in een tusenschacht voor het controleren van de pompen geraakte op vrijdag 7 november 1947 de seingever Chr. H. Lemmens van de mijn O.N. III te Heerlerheide zodanig met het hoofd bekneld, dat de dood vrijwel onmiddellijk intrad.
Lemmens was 52 jaar oud, gehuwd en vader van zeven nog jeugdige kinderen.
Op woensdag 12 november had te Valkenburg-Sibbe, in de RK. kerk aldaar onder grote belangstelling de ter aarde bestelling plaats.
Hij ruste in vrede.


Op vrijdag 28 november 1947 overleed in een militair ziekenhuis op Java de sergeant der slagcompagnie 2-13 R.I. Frans Quaring.
Frans Quaring was voordat hij als oorlogsvrijwilliger naan Indië ging, als houwer op de O.N. I werkzaam, waar hij als een oppassend arbeider bekend stond.
Bij de plechtige uitvaartdienst die op 6 december l.l. in de rectoraatskerk van de heilge Franciscus, Laanderstraat Heerlen plaats vond, bestond ook van bedrijfszijde veel belangstelling.
Hij ruste in vrede.


Op donderdag 25 dec. 1947 's morgens om half twaalf is de 47 jaar oude voorman-electricië R. Koning van Staatsmijn Maurits bij contrôle-werkzaamheden aan de schacht op de 391 m. verdieping door de afgaande kooi aan zijn hoofd getroffen waardoor hij op slag gedood werd.
Koning was gehuwd en woonde te Geleen, Begoniasingel 110.
Hij was meer dan 20 jaar in dienst van de Staatsmijnen en stond op de Maurits bekend als een plichtsgetrouw en zeer bekwaam vakman.
Hij ruste in vrede.


Op woensdag 17 dec. 1947 is de 47-jarige Wilt Setz, baas in de Alcoholsfabriek van het Stikstofbindingsbedrijf bij werkzaamheden in een alcoholtank bewusteloos graakt en overleden.
Setz was gehuwd en had een kind. Hij woonde te Geleen, Lindelaan 12.
Bij de ter aardebestelling welke op zaterdak 20 dec. te Geleen plaats vond spraken bedrijfsingenieur Wichers en de personeelschef afscheidswoorden. Hij ruste in vrede.
FvdB

dec 2012

terug naar koelpiet
terug naar koelpiet